Bestuur

Samenstelling bestuur en werkgroepen Tuinen van Zuidbroek (januari 2020)

Voor het uitwerken van de plannen stellen we aan aantal werkgroepen in.
De trekkers van de werkgroepen vormen samen met een aantal bestuursleden de coördinatiegroep.

Bestuur
Het bestuur bestaat (voorlopig) uit 5 leden en 1 functie is vacant:

Vacant (voorzitter)
Frans Wouters (waarnemend voorzitter)
Geert Hoogeboom (secretaris)
Edwin Koldenhof (penningmeester)
Carel Braakman (projectleider)
Frans van Melsen (lid)

Taken: Algehele regie en coördinatie op basis van statuten, businessplan , planning, financiën  en budgetbewaking

Het bestuur vergadert samen met:
Adviseurs: Gerard Schaake, Benno Pots, Gilbert de Jong, nieuwe vertegenwoordiger wijkraad, Gerk Zandberg, Hester Cnosse, vertegenwoordiger Groei en Bloei.
Vertegenwoordiger Stadsakkers: Gerrit Bazelier

Coördinatiegroep
Leden: Geert Hoogeboom, Frans Wouters, trekkers werkgroepen
Projectleider: Carel Braakman
Taken: Onderlinge afstemming deelprojecten, voortgangsbewaking

Werkgroep fondsenwerving
Trekker: Frans van Melsen
Leden: Carel Braakman, Geert Hoogeboom
Taken: Fondsenwerving op basis van businessplan bij fondsen, overheden en bedrijven, financiële verantwoording.

Werkgroep bouwbegeleiding en tuinontwerp
Trekker: vacant
Leden: Gilbert de Jong, Benno Pots, Gerk Zandberg, vertegenwoordiger Groei en Bloei
Taken: Ontwikkeling en realisatie boerderij, nieuwbouw theeschenkerij, nieuwbouw kapschuur, bestaande bouw, onderhoud gebouwen, ontwikkeling en realiseren tuinplan groen en grijs

Werkgroep zorg en welzijn / gebruikers
Trekker: Hester Cnossen (tevens coördinator vrijwilligers)
Leden: vertegenwoordiger wijkraad,
Taken: Inventariseren wensen bewoners en organisaties; opstellen programma’s van eisen; uitwerking en voorbereiding activiteiten zoals theeschenkerij, scouting, Helicon, schooltuintjes, samenwerking Stadsakkers en vrienden van het park, wijkraad, jongerenwerk etc. Contacten ‘s Heeren Loo, van Bruggen, investeerder, Siza Groen, Stadsakkers, onderzoek naar mogelijke andere zorgpartners

Werkgroep communicatie en informatieverstrekking
Trekker: Emotion.
Leden: Gerard Schaake, Geert Hoogeboom, Carel Braakman
Begeleiding: Emotion
Taken: Verzorgen nieuwsbrieven, website, facebook, contacten pers, bouwbord etc

Werkwijze
De voorzitters van de werkgroepen rapporteren via de coördinatiegroep aan het bestuur. Voorstellen aangaande investeringen of financiële uitgaven worden via de coördinatiegroep c.q. de projectleider vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Werkgroepen kunnen zelf besluiten nemen mits passend  binnen de door de kerngroep vastgestelde financiële en andere beleidskaders.

Beloningsbeleid
Er wordt door de stichting Tuinen van Zuidbroek geen beloningsbeleid gevoerd.